ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Tranxilium Tabs 20 mg, comprimés pelliculés - 50 Tablette(n) - 48285 058 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201813.72(-0.37 %)28.05(-0.18 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2018)3JUEBERPRUEF
01.08.201313.77(-19.80 %)28.10(-22.16 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.08.2013)AUSLANDPV
01.02.201317.17(+24.69 %)36.10(+28.47 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (29.01.2013)Ausserordentliche Preismutation
01.12.201213.77(-19.80 %)28.10(-22.16 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2012)AUSLANDPV
01.03.201017.17(-2.61 %)36.10(-2.83 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.07.200617.63(-11.63 %)37.15(-6.78 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2006.zip 
01.09.200419.95(+0.30 %)39.85(+0.13 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200319.89 39.80 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2020 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home