ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Diflucan 200 mg, Kapseln - 2 Kapsel(n) - 49503 040 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201912.80(-20.87 %)27.00(-22.75 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2019)3JUEBERPRUEF
01.11.201416.18(-17.39 %)34.95(-10.04 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2014)AUSLANDPV
01.03.2010  38.85(-1.52 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)Ausserordentliche Preismutation
01.08.200619.58(-39.99 %)39.45(-28.01 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2006.zip 
01.09.200532.63(-20.16 %)54.80(-15.04 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2005.zip 
01.09.200440.87(+0.25 %)64.50(+0.16 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200340.77 64.40 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2021 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home