ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Panzytrat 25'000, Kapseln - 50 Kapsel(n) - 50708 098 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.02.201832.77(-10.19 %)60.45(-10.18 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.02.2018)3JUEBERPRUEF
01.04.201136.49(-11.67 %)67.30(-11.68 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.04.2011)Freiwillige Preissenkung
01.01.2011  76.20(+19.53 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.2010  63.75(-2.00 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)Ausserordentliche Preismutation
01.12.200741.31(+31.18 %)65.05(+12.06 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2007.zip 
01.10.2004  58.05(+2.47 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.09.200431.49 56.65(-1.48 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.2003  57.50 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2020 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home