ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Divigel 0,5 g, Gel - 91 x 0.5 g - 52792 029 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.02.201813.19(-31.08 %)27.45(-28.42 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.02.2018)3JUEBERPRUEF
01.01.201119.14(-15.61 %)38.35(-9.55 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)AUSLANDPV
01.03.201022.68(-15.00 %)42.40(-11.30 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.01.200826.68(-3.30 %)47.80(-2.25 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2008.zip 
01.09.200427.59(+0.25 %)48.90(+0.20 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200327.52 48.80 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2020 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home