ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Xenical, Kapseln - 42 Kapsel(n) - 54282 036 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.02.201841.52(-7.89 %)64.05(-5.95 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.02.2018)3JUEBERPRUEF
01.03.201045.08(-0.47 %)68.10(-2.30 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.09.200445.29(+0.31 %)69.70(+0.22 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200345.15 69.55 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2020 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home