ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Tavanic 250 mg, comprimés pelliculés - 5 Tablette(n) - 54365 012 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.20198.51(-19.18 %)17.95(-11.58 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2019)3JUEBERPRUEF
01.11.201310.53(-16.36 %)20.30(-24.11 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2013)AUSLANDPV
01.07.201112.59(-19.11 %)26.75(-21.90 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (04.07.2011)PATENTABLAUF
01.01.201115.56(-3.58 %)34.25(-1.86 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)AUSLANDPV
01.03.201016.14(-15.00 %)34.90(-9.94 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.03.200818.99(-3.99 %)38.75(-2.39 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2008.zip 
01.10.200619.78(+0.56 %)39.70(+0.38 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2006.zip 
01.09.200419.67(+0.31 %)39.55(+0.13 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200319.61 39.50 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2021 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home