ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Tavanic 250 mg, comprimés pelliculés - 7 Tablette(n) - 54365 020 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201911.21(-19.24 %)25.15(-10.97 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2019)3JUEBERPRUEF
01.11.201313.88(-16.34 %)28.25(-20.31 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2013)AUSLANDPV
01.07.201116.59(-19.07 %)35.45(-11.26 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (04.07.2011)PATENTABLAUF
01.01.201120.50(-3.58 %)39.95(-1.96 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)AUSLANDPV
01.03.201021.26(-15.00 %)40.75(-11.12 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.03.200825.01(-3.96 %)45.85(-2.55 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2008.zip 
01.10.200626.04(+0.58 %)47.05(+0.43 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2006.zip 
01.09.200425.89(+0.27 %)46.85(+0.11 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200325.82 46.80 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2021 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home