ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Tavanic 500 mg, comprimés pelliculés - 5 Tablette(n) - 54365 047 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201912.81(-19.23 %)27.00(-21.97 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2019)3JUEBERPRUEF
01.11.201315.86(-16.35 %)34.60(-9.31 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2013)AUSLANDPV
01.07.201118.96(-19.11 %)38.15(-11.89 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (04.07.2011)PATENTABLAUF
01.01.201123.44(-3.58 %)43.30(-2.15 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)AUSLANDPV
01.03.201024.31(-15.00 %)44.25(-11.59 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.03.200828.60(-3.96 %)50.05(-2.72 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2008.zip 
01.10.200629.78(+0.71 %)51.45(+0.49 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2006.zip 
01.09.200429.57(+0.34 %)51.20(+0.20 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200329.47 51.10 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2021 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home