ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Tavanic 500 mg, comprimés pelliculés - 10 Tablette(n) - 54365 063 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201922.55(-19.20 %)42.30(-12.69 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2019)3JUEBERPRUEF
01.11.201327.91(-16.36 %)48.45(-11.43 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2013)AUSLANDPV
01.07.201133.37(-19.10 %)54.70(-14.20 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (04.07.2011)PATENTABLAUF
01.01.201141.25(-3.58 %)63.75(-2.60 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)AUSLANDPV
01.03.201042.78(-15.00 %)65.45(-13.48 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)AUSLANDPV
01.03.200850.33(-3.97 %)75.65(-3.14 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2008.zip 
01.10.200652.41(+0.81 %)78.10(+0.64 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2006.zip 
01.09.200451.99(+0.27 %)77.60(+0.19 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2004.zip 
01.10.200351.85 77.45 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2003.zip 
2021 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home