ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Coversum N 5mg, Comprimés pelliculés - 30 Tablette(n) - 57617 002 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.201912.19(-14.47 %)26.30(-8.20 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2019)3JUEBERPRUEF
01.11.201414.25(-1.64 %)28.65(-0.87 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2014)AUSLANDPV
01.03.2010  28.90(-1.53 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)Ausserordentliche Preismutation
01.08.200914.49(-40.00 %)29.35(-34.49 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.08.2009)Freiwillige Preissenkung
01.10.200824.15 44.80 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2008.zip 
2022 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home