ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Coversum N 10 mg, comprimés pelliculés - 30 Tablette(n) - 57617 006 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.12.202214.05(-2.29 %)  SLhttp://www.xn--spezialittenliste-yqb.ch/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2022)3JUEBERPRUEF
01.12.201914.38(-14.45 %)28.80(-19.33 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.12.2019)3JUEBERPRUEF
01.11.201416.81(-1.64 %)35.70(-0.83 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2014)AUSLANDPV
01.03.2010  36.00(-1.37 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)Ausserordentliche Preismutation
01.08.200917.09(-39.99 %)36.50(-26.85 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.08.2009)Freiwillige Preissenkung
01.10.200828.48 49.90(+0.00 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2008.zip 
2023 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home