ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
Felodipin retard Helvepharm 10 mg, Filmtabletten - 100 Tablette(n) - 57902 013 - Art. 24 ATSG
DatumExfactory-Preis Publikums-Preis PreisherkunftDatenquellenMutationscodes
01.11.201346.54(-14.81 %)69.85(-11.69 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.11.2013)AUSLANDPV
01.01.2011  79.10(+0.06 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (02.01.2011)MWSTAENDERUNG
01.03.2010  79.05(-2.04 %)SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/File.axd?file=XMLPublications.zip (01.03.2010)Ausserordentliche Preismutation
01.07.200754.63 80.70 SLhttp://bag.e-mediat.net/SL2007.WEb.external/BSV_xls_2007.zip 
2019 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home