ch.oddb.org
 
Apotheken | Arzt | Interaktionen | Medikamente | MiGeL | Services | Spital | Zulassungsi.
     PräparatPackungs­grösseEFPPPSBTKZusammensetzungZulassungs­inhaberKat.    
Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
November 2022 - 64 Präparate
    CMAzelastin/Fluticason
Viatris Nasenspray
17 mlPAPAk.A.Mylan Pharma GmbHBGtell a friend
    CMMOBI Fluid250 mlPAPAk.A.10 WirkstoffeVERFORA SADGtell a friend
    CMMOBI Gel100 mlPAPAk.A.10 WirkstoffeVERFORA SADGtell a friend
    CMMOBI Gel200 mlPAPAk.A.10 WirkstoffeVERFORA SADGtell a friend
    CMMOBI Spray150 mlPAPAk.A.10 WirkstoffeVERFORA SADGtell a friend
  FI I/BSpikevax Bivalent
Original / Omicron 10
mg/ml
10PAPAk.A.Moderna Switzerland
GmbH
BGtell a friend
   PICMPectorex
Bronchialpastillen neo
36PAPAk.A.Pastillen: 6 WirkstoffeTentan AGEGtell a friend
   PICMSwidro Bronchialpastillen N36PAPAk.A.Pastillen: 6 WirkstoffeTentan AGEGtell a friend
    CMBilaxin Lingual 20 mg10PAPAk.A.Schmelztabletten: Bilastinum 20 mgA. Menarini GmbHDGtell a friend
    CMBilaxin Lingual 20 mg30PAPAk.A.Schmelztabletten: Bilastinum 20 mgA. Menarini GmbHDGtell a friend
     Melatonin Spirig HC
retard 2 mg
21PAPAk.A.Retard-Tabletten: Melatoninum 2 mgSpirig HealthCare AGBGtell a friend
     Fexo Allerg Spirig HC 120 mg10PAPAk.A.Filmtabletten: Fexofenadini Hydrochloridum 120 mgSpirig HealthCare AGDGtell a friend
     Fexo Allerg Spirig HC 120 mg30PAPAk.A.Filmtabletten: Fexofenadini Hydrochloridum 120 mgSpirig HealthCare AGDGtell a friend
     Fexo Allerg Spirig HC 180 mg30PAPAk.A.Filmtabletten: Fexofenadini Hydrochloridum 180 mgSpirig HealthCare AGDGtell a friend
     Sitagliptin NOBEL 25 mg28PAPAk.A.Filmtabletten: Sitagliptinum 25 mgNOBEL Pharma Schweiz AGBGtell a friend
     Sitagliptin NOBEL 25 mg98PAPAk.A.Filmtabletten: Sitagliptinum 25 mgNOBEL Pharma Schweiz AGBGtell a friend
     Sitagliptin NOBEL 50 mg28PAPAk.A.Filmtabletten: Sitagliptinum 50 mgNOBEL Pharma Schweiz AGBGtell a friend
     Sitagliptin NOBEL 50 mg98PAPAk.A.Filmtabletten: Sitagliptinum 50 mgNOBEL Pharma Schweiz AGBGtell a friend
     Sitagliptin NOBEL 100 mg28PAPAk.A.Filmtabletten: Sitagliptinum 100 mgNOBEL Pharma Schweiz AGBGtell a friend
     Sitagliptin NOBEL 100 mg98PAPAk.A.Filmtabletten: Sitagliptinum 100 mgNOBEL Pharma Schweiz AGBGtell a friend
     Ticagrelor Spirig HC 60 mg56PAPAk.A.Filmtabletten: Ticagrelorum 60 mgSpirig HealthCare AGBGtell a friend
     Ticagrelor Spirig HC 60 mg100PAPAk.A.Filmtabletten: Ticagrelorum 60 mgSpirig HealthCare AGBGtell a friend
     Ticagrelor Spirig HC 60 mg168PAPAk.A.Filmtabletten: Ticagrelorum 60 mgSpirig HealthCare AGBGtell a friend
     Ticagrelor Spirig HC 90 mg56PAPAk.A.Filmtabletten: Ticagrelorum 90 mgSpirig HealthCare AGBGtell a friend
     Ticagrelor Spirig HC 90 mg100PAPAk.A.Filmtabletten: Ticagrelorum 90 mgSpirig HealthCare AGBGtell a friend
     Ticagrelor Spirig HC 90 mg100PAPAk.A.Filmtabletten: Ticagrelorum 90 mgSpirig HealthCare AGBGtell a friend
     Ticagrelor Spirig HC 90 mg168PAPAk.A.Filmtabletten: Ticagrelorum 90 mgSpirig HealthCare AGBGtell a friend
     Prograf 0,5 mg60PAPAk.A.Kapseln: TacrolimusumAPS-Arzneimittel-
Parallelimport-
Service AG
AGtell a friend
     Prograf 1 mg60PAPAk.A.Kapseln: Tacrolimusum 1 mgAPS-Arzneimittel-
Parallelimport-
Service AG
AGtell a friend
     Prograf 5 mg60PAPAk.A.Kapseln: Tacrolimusum 5 mgAPS-Arzneimittel-
Parallelimport-
Service AG
AGtell a friend
     Temozolomid Devatis 5 mg5PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 5 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 5 mg20PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 5 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 20 mg5PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 20 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 20 mg20PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 20 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 100 mg5PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 100 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 100 mg20PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 100 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 140 mg5PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 140 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 140 mg20PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 140 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 180 mg5PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 180 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 180 mg20PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 180 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 250 mg5PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 250 mgDevatis AGAGtell a friend
     Temozolomid Devatis 250 mg20PAPAk.A.Kapseln: Temozolomidum 250 mgDevatis AGAGtell a friend
     Subvectin 3 mg4PAPAk.A.Tabletten: Ivermectinum 3 mgLeman SKL SABGtell a friend
     Subvectin 3 mg8PAPAk.A.Tabletten: Ivermectinum 3 mgLeman SKL SABGtell a friend
  FIPI Vazkepa 998 mg4 x 2 mgPAPAk.A.Weichkapseln: Ethylis Icosapentas 998 mgAmarin Switzerland
GmbH
BGtell a friend
  FIPI Vazkepa 998 mg120 mgPAPAk.A.Weichkapseln: Ethylis Icosapentas 998 mgAmarin Switzerland
GmbH
BGtell a friend
     Ceftriaxon Lagap 500 mg
i.v.
 PAPAk.A.Polvere per soluzione iniettabile: Ceftriaxonum 500 mgLagap SAAGtell a friend
     Ceftriaxon Lagap 500 mg
i.v.
10PAPAk.A.Polvere per soluzione iniettabile: Ceftriaxonum 500 mgLagap SAAGtell a friend
     Ceftriaxon Lagap 1000 mg
i.v./i.m.
 PAPAk.A.Polvere per soluzione iniettabile: Ceftriaxonum 1000 mgLagap SAAGtell a friend
     Ceftriaxon Lagap 1000 mg
i.v./i.m.
10PAPAk.A.Polvere per soluzione iniettabile: Ceftriaxonum 1000 mgLagap SAAGtell a friend
     Ceftriaxon Lagap 2000 mg
i.v.
 PAPAk.A.Polvere per soluzione per infusione: Ceftriaxonum 2000 mgLagap SAAGtell a friend
     Ceftriaxon Lagap 2000 mg
i.v.
10PAPAk.A.Polvere per soluzione per infusione: Ceftriaxonum 2000 mgLagap SAAGtell a friend
     Fulvestrant Labatec 250
mg/5 ml
2PAPAk.A.Solution pour injection en seringue pré-remplie: Fulvestrantum 250mg / 5mlLabatec Pharma SABGtell a friend
     Rivastigmin-Mepha Patch 4.6
mg/24 h
30PAPAk.A.Transdermale Pflaster: Rivastigminum 6.4 mgMepha Pharma AGBGtell a friend
     Rivastigmin-Mepha Patch 9.5
mg/24 h
30PAPAk.A.Transdermale Pflaster: Rivastigminum 12.8 mgMepha Pharma AGBGtell a friend
     Rivastigmin-Mepha Patch 9.5
mg/24 h
2 x 30PAPAk.A.Transdermale Pflaster: Rivastigminum 12.8 mgMepha Pharma AGBGtell a friend
     Rivastigmin-Mepha Patch
13.3 mg/24 h
30PAPAk.A.Transdermale Pflaster: Rivastigminum 19.2 mgMepha Pharma AGBGtell a friend
     Rivastigmin-Mepha Patch
13.3 mg/24 h
2 x 30PAPAk.A.Transdermale Pflaster: Rivastigminum 19.2 mgMepha Pharma AGBGtell a friend
     Mounjaro 2.5 mg4PAPAk.A.solution pour injection en stylo pré-rempli: Tirzepatidum 2.5mg / 0.5mlEli Lilly (Suisse) SABGtell a friend
     Mounjaro 5 mg4PAPAk.A.solution pour injection en stylo pré-rempli: Tirzepatidum 5mg / 0.5mlEli Lilly (Suisse) SABGtell a friend
     Mounjaro 7.5 mg4PAPAk.A.solution pour injection en stylo pré-rempli: Tirzepatidum 7.5mg / 0.5mlEli Lilly (Suisse) SABGtell a friend
     Mounjaro 10 mg4PAPAk.A.solution pour injection en stylo pré-rempli: Tirzepatidum 10mg / 0.5mlEli Lilly (Suisse) SABGtell a friend
     Mounjaro 12.5 mg4PAPAk.A.solution pour injection en stylo pré-rempli: Tirzepatidum 12.5mg / 0.5mlEli Lilly (Suisse) SABGtell a friend
     Mounjaro 15 mg4PAPAk.A.solution pour injection en stylo pré-rempli: Tirzepatidum 15mg / 0.5mlEli Lilly (Suisse) SABGtell a friend
 Legende einblenden
2023 ©ywesee GmbH
Einstellungen | Hilfe | FAQ | Anmeldung | Kontakt | Home